• +48 12 312 53 09
pl | PLN

   

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  1.

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mikesport.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

   

  2.

  Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Michał Śliwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Śliwa Mike Sport z siedzibą w Libertowie (30-444), Korczynowa 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 9442129646, REGON: 120142715, zwany dalej Mike Sport.

   

  3.

  Dane osobowe zbierane przez Mike Sport za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

   

  4.

  Mike Sport dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

  § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

   

  1.

  Mike Sport zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

   

  2.

  Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

   

  a)

  rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   

  b)

  składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   

  c)

  subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   

  3.

  W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

   

  a)

  adres e-mail;

   

  b)

  imię i nazwisko.

   

  4.

  Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

   

  5.

  W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

   

  a)

  adres e-mail;

   

  b)

  dane adresowe:

   

  a.

  kod pocztowy i miejscowość;

   

  b.

  kraj (państwo);

   

  c.

  ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

   

  c)

  imię i nazwisko;

   

  d)

  numer telefonu.

   

  6.

  W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

   

  a)

  firmę Przedsiębiorcy;

   

  b)

  numer NIP.

   

  7.

  W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

   

  8.

  Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

   

  9.

  Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

   

  10.

  W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

   

  11.

  Mike Sport przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Mike Sport na adres zgodnie z §6, a wtedy Mike Sport zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

   

  12.

  Dane osobowe przekazane Mike Sport podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

  § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

   

  1.

  Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Mike Sport przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Mike Sport co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

   

  a)

  Podmioty przetwarzające. Mike Sport korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Mike Sport. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu,usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

   

  b)

  Administratorzy. Mike Sport korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni świadczą usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

   

  2.

  Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  za wyjątkiem newslettera, gdzie dane przekazywane są do kraju trzeciego.

   

  3.

  Dane osobowe Klientów przechowywane są:

   

  a)

  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Mike Sport tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Mike Sport i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

   

  b)

  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Mike Sport tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

   

  4.

  W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

   

  a)

  firmie Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy i umożliwiającej odbiór towaru na stacjach paliw należących do sieci ORLEN (Stacja z paczką);

   

  b)

  firmie kurierskiej;

   

  c)

  firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

   

  d)

  Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

   

  e)

  firmie Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy w ramach punktów sprzedaży.

   

  5.

  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

   

  6.

  Mike Sport za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.

   

  7.

  Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

   

  8.

  W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Mike Sport będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. Dane klienta (adres email) przekazywane do MailChimp programu zarządzającego bazą newsletter przez  Mailchimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

   

  9.

  Mike Sport, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  § 3 Mechanizm cookies, adres IP

   

  1.

  Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mike Sport na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mike Sport produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

   

  2.

  Mike Sport wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   

  a)

  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

   

  b)

  Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

   

  3.

  Mike Sport wykorzystuje cookies własne w celu:

   

  a)

  uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

   

  b)

  analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

   

  4.

  Mike Sport wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

   

  a)

  popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

   

  b)

  prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);

   

  c)

  prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego trustedshops.pl (administrator cookies zewnętrznego: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Niemczech);

   

  d)

  uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

   

  e)

  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie);

   

  f)

  prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

   

  5.

  Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   

  6.

  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

   

  a)

  przeglądarka Internet Explorer;

   

  b)

  przeglądarka Microsoft EDGE;

   

  c)

  przeglądarka Mozilla Firefox;

   

  d)

  przeglądarka Chrome;

   

  e)

  przeglądarka Safari;

   

  f)

  przeglądarka Opera.

   

  7.

  Mike Sport może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Mike Sport przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

   

  8.

  Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mike Sport nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

  § 4 Prawa osób, których dane dotyczą

   

  1.

  Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Mike Sport.

   

  b)

  Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

   

  c)

  Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

   

  d)

  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Mike Sport może świadczyć jedynie za zgodą.

   

  2.

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Mike Sport przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Mike Sport, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

   

  b)

  Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

   

  c)

  Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Mike Sport nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec wykorzystania których, Klient wniósł sprzeciw.

   

  3.

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

   

  b)

  Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   

  a.

  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

   

  b.

  wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

   

  c.

  wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

   

  d.

  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

   

  e.

  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Mike Sport podlega;

   

  f.

  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

   

  c)

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Mike Sport może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Mike Sport, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

   

  4.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Mike Sport nie będzie też wysłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

   

  b)

  Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

   

  a.

  gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Mike Sport ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

   

  b.

  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

   

  c.

  gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   

  d.

  gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

   

  5.

  Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

   

  a.

  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

   

  b.

  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

   

  c.

  uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   

  6.

  Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

   

  7.

  Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

   

  a)

  Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

   

  8.

  W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie Administrator nie będzie mogli spełni żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

   

  9.

  Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

   

  10.

  Klient ma prawo żądać od Mike Sport przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

   

  11.

  Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  § 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

   

  1.

  Mike Sport zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie. Mike Sport stosuje certyfikat SSL wystawiony przez GeoTrust, Inc., jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

   

  2.

  W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Mike Sport nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

   

  3.

  Mike Sport nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

  § 6 Inne strony internetowe

    1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
  §7 Zmiany Polityki Prywatności
   

  1.

  Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mike Sport poinformuje Klientów.

   

  2.

  Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@mikesport.pl

   

  3.

  Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.